KOTIMAINEN

KUMPPANISI

Aurinkosähköä yrityksille

TIETOSUOJA JA -ASIKASREKISTERI

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

 

Solarigo konserni (jatkossa Solarigo konserni tai Solarigo)

 

Konserni pitää sisällään seuraavat yritykset:

Solarigo Oy (2753885-5)

Solarigo Systems Oy (2702133-8)

Nurmon Aurinko Oy (2765911-2)

 

Osoite: Autokeskuksentie 16, 33960 Pirkkala

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Heidi Mattila, puh. 050 4343 290

2. YHTEYDENOTOT

Rekisteröity voi oikeuksiensa toteuttamiseksi olla aina yhteydessä Solarigoon Heidi Mattilan kautta.

 

Puhelin: 050 4343 290

Sähköposti: heidi.mattila@solarigo.fi

Osoite: Autokeskuksentie 16, 33960 Pirkkala

 

Rekisteröidyn kannattaa varautua luotettavalla tavalla todistamaan henkilöllisyytensä. Solarigo toteuttaa asiakkaan pyynnön viimeistään kuukauden kuluessa pyynnönsaamisesta ja pyytäjän tunnistamisesta, ellei ole erityistä syytä pidentää vastausaikaa.

3. REKISTERIN NIMI

Solarigo konsernin asiakasrekisteri. Rekisterin rekisteröityjä ovat Solarigo konserninasiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

 

Potentiaalinen asiakkuus syntyy tyypillisesti henkilön ilmaistua kiinnostuksensa Solarigonpalveluita kohtaan asiakastilaisuuksissa digitaalisissa palveluissa tai muunhenkilökohtaisen kohtaamisen yhteydessä.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTÖN TARKOITUS

Solarigon rekisterinpitäjänä tai sen sopimuksin valtuutetut henkilötietojen käsittelijätkäyttävät asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja tietosuojalainsäädännönmukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

 • Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen, toimitus ja tuottaminen

 • Maksaminen, maksujen valvonta ja perintä

 • Rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja etämyynti

 • Rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen

 • Yllä mainittuja tarkoituksia varten tehty segmentointi ja profilointi

 

Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännönmukaisiin perusteisiin kuten:

 

Sopimussuhteeseen rekisteröidyn ja Solarigon välillä. Solarigon oikeutettuun etuun mm. silloin, kun Solarigo käyttää rekisteröidyn tietojatuotteidensa ja palvelujensa markkinointiin tai käsittelee tietoja Solarigo- konserninsisäisesti tai palvelun tuottamiseen osallistuvan kolmannen tahon kanssa Rekisteröidyn suostumukseen, kun rekisteröity on antanut suostumuksensasähköiseen markkinointiin tai muuhun Solarigon erikseen pyytämään suostumukseen.

Lisäksi Solarigon henkilötietojen käsittely perustuu muihin pakottaviin, lakisääteisiinvelvoitteisiin.

5. REKISTERIN SISÄLTÖ

Asiakastiedot:

 • nimi

 • henkilötunnus tai y-tunnus

 • asiakasnumero

 • yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköposti)

 • mahdolliset yhteyshenkilöt tai edustajat

 • muut asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan suostumuksella saadut tiedot, jotka ovat välttämättömiä sovitun palvelun toteuttamiseksi

 • sähköisen suoramarkkinoinnin luvat ja markkinointikiellot

 

Käyttökohteen tiedot:

 • osoitetiedo

 • kohteen käyttötarkoitus

 • lämmityksen riippuvuus sähköstä

 • energian kulutusennuste

 • mahdolliset pinta-ala ja korkeustiedot

 • pientuotannon laitetiedot

 • liittymän tiedot

 

Sopimustiedot:

 • sopimuksen kohde

 • kestoaika

 • sopimushinnat

 • laskutusosoite

 • mahdollinen edustajatieto

 

Mittaustiedot:

 • energian kulutus

 • energian tuotanto

 • energian laatu

 

Laskutustiedot:

 • laskutuksen perusteet

 • tiedot maksuista ja maksukäyttäytymisestä

 • pankkitiedot

 

Palvelutapahtumien tiedot:

 • tapahtuma-aika

 • tapahtuman syy

 • palvelukokemukset

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

 • käytetyt palvelut

 • tilatut julkaisut

 • evästeet

 • aineistojen lataukset nettipalvelusta

 • sivujen selaustieto

 • selaintyyppi ja käyttöjärjestelmä

 • laitteen tyyppi, kuten tietokone tai mobiililaite

 • ip-osoite

 • istunnon aika ja kesto

 • vierailun ajankohta, toistuvuus ja kesto

 

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot:

 • analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista voidaan johtaa esimerkiksi asiakkaan mahdolliset kiinnostuksen kohteet taikka segmentoida asiakas tietynlaiseen kohderyhmään.

 

Hankitut tiedot:

 • Edellä mainittujen tietojen päivittämisessä ja rikastamisessa saatetaan käyttää ulkopuolisia tietolähteitä, jotka kuvattu tarkemmin alla kohdassa säännönmukaiset tietolähteet.

 

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten,sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä, sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat taitallennetaan asiakkaan tuotteiden tai palvelujen käytöstä.

 

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailujen, arvontojen ja puhelinmyynninyhteydessä. Tietoja kerätään myös evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kulloinkinvoimassa olevan sääntelyn mahdollistamin menettelytavoin. Evästeiden käytöstäkerrotaan kunkin digitaalisen palvelun käyttöehtojen evästelauseessa.

 

Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään kontaktientodentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.

 

Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallentaa ja päivittää esimerkiksiVäestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muutavastaavaa palvelua tarjoavan rekisteripitäjän rekisteristä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUKSET

Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta Solarigon lukuun toimivien vastaanottajien taipalvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle ilmanrekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

 

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim.väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

8. TIETOJEN SÄILYTYS

 

Rekisteröidyn tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 4. määriteltyjentarpeiden toteuttamiseksi.Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Solarigon käytössä olevissatoimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

 

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

 

Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vaintietosuojalainsäädännön mukaisin menettelytavoin, esimerkiksi Euroopan komissionhyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

 

 

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 

Rekisteritiedot on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Vaintietoihin oikeutetut ja määritellyt käyttäjät pääsevät käsittelemään ylläpitämiään tietoja.

 

Rekisteristä otetaan säännöllisin väliajoin varmuuskopiot. Asiakasrekisterin tiedot ovattietokannoissa, jotka ovat suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

 

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

 

11.1 Oikeus saada pääsy tietoihin ja tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös paperisessa tai yleisesti käytetyssä sähköisessämuodossa ja tarkastaa tässä selosteessa kuvatut, omat tietonsa. Tiedot saa kohdassa 2. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti.

 

11.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen oikaisuun toimittamalla puutteelliset tai virheelliset tiedotselvityksineen kohdassa 2. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus käsittelyn rajoittamiseen sitä pyytäessään, kunnes tiedoton saatettu ajan tasalle.

 

11.3 Oikeus tietojen siirtoon

Rekisteröidyllä on oikeus itse antamiensa tietojen siirtoon toiseen järjestelmään.Energiamarkkinoilla palvelut edellyttävät aina sopimuksen tekemistä, jonka yhteydessätarvittavat tiedot syntyvät uuteen järjestelmään. Siirtopyyntö voidaan esittää kohdassa 2. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti.

 

11.4 Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Poistopyyntö voidaan esittääkohdassa 2. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti.

 

11.5 Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa mukaan lukien profilointi

Digitaalisissa palvelukanavissa on mahdollista, että rekisteröidyn antamien tietojenperusteella tarkistetaan automaattisesti esimerkiksi sopimuskelpoisuutta. Automaattista käsittelyä ja sen mukaista päättelyä käytettäessä rekisteröidyllä on sitäoikeus vastustaa, mikäli menettely ei ole välttämätön sopimuksen tekemistä taitäytäntöönpanoa varten. Tällaisissa tapauksissa kerrotaan rekisteröidylle vaihtoehtoiset tavat edetä asiansahoitamisessa muilla kanavilla.

 

11.6 Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus antaa suostumuksensa sähköiseen markkinointiin ja kieltää se milloin tahansa.

 

11.7 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tietosuojaselosteen ja kulloinkinvoimassa olevan lainsäädännön vastaisesti, hänellä on oikeus valittaa toimivaltaisellevalvontaviranomaiselle.

 

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot

Käyntiosoite: Ratapihantie 9 (6 krs.), 00520 Helsinki

Postiosoite: PL800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 566 6700

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Päivitetty 18.6.2021